Menu Zamknij

RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, w celu zachowania podstawowych zasad wynikających z ww. Rozporządzenia oraz, by zapewnić Państwu przejrzystość przetwarzania powierzonych danych osobowych Caritas Diecezji Świdnickiej przygotowała informację jak niżej:

Administratorem powierzanych nam danych osobowych jest Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy 58-100, przy ulicy Westerplatte 4-6 reprezentowana przez Dyrektora.

Inspektorem Danych Osobowych jest Sabina Dorozik z którą kontaktować się można: mailowo pod adresem: sdorozik@caritas.pl lub telefonicznie pod numerem 74 8512504 bądź korespondencyjnie na adres: Caritas Diecezji Świdnickiej, ul. Westerplatte 4-6, 58-100 Świdnica.

Dane osobowe są przetwarzane przez Caritas Diecezji Świdnickiej za zgodą osób, których dane dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Caritas Diecezji Świdnickiej może wykorzystywać dane osobowe tylko  i wyłącznie w celu, do którego dane zostały pozyskane.

Caritas Diecezji Świdnickiej dba o wypełnianie wszystkich Państwa praw, które wynikają z RODO, tj.:

 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu.

Niezależnym organem nadzorczym wobec Caritas Diecezji Świdnickiej jest kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – w granicach swoich wyłącznych i uznanych przez państwo kompetencji oraz w pozostałym zakresie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy jednoczesnym zachowaniu konstytucyjnej i międzynarodowej zasady poszanowania autonomii i niezależności Kościoła i tzw. Klauzuli kościelnej w prawie wspólnotowym.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencyjnie na adres:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

 lub

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Ze względów technicznych Caritas Diecezji Świdnickiej może powierzyć przetwarzanie,  w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Skip to content