Menu Zamknij

Świetlice

„Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie;
do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19,14)

 

Świetlica Socjoterateutyczna dla dzieci Świdnica

ul. Westrplatte 4-6
58-100 Świdnica

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Świdnickiej działa od lipca 2001 roku. Siedziba pierwotnie znajdowała się przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli na ulicy Wałbrzyskiej 41a. Obecnie świetlica działa w Centrum Harytatywnym Caritas Diecezji Świdnickiej  im. Hugo Simona przu ul. Westerplatte 4-6. Na świetlicę uczęszcza 30 dzieci. Dwa razy w tygodniu odbywają się  zajęcia socjoterapeutyczne. Celem podejmowanych działań w świetlicy jest zmniejszanie i eliminacja niekorzystnych zachowań społecznych i kulturowych wśród dzieci i młodzieży (wczesna profilaktyka) oraz wychowanie prowadzące do usamodzielnienia poprzez: twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, edukacje, wypracowanie pozytywnych wzorców zachowań, zmniejszenie przestępczości, zwiększenie współpracy w rodzinie (integracja rodziny) promocję zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności współpracy dzieci i młodzieży z dorosłymi. Projekt adresowany jest do dzieci, którym brak właściwej opieki: z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, niepełnych, zaniedbanych emocjonalnie. W miarę wolnych miejsc także dzieci rodziców pracujących na zmiany, którzy nie SA w stanie zapewnić im opieki w godzinach popołudniowych. Do świetlicy dzieci kierowane są w stanie przez pedagogów szkolnych, MOPS, parafie i kuratorów sądowych. Przyjmowane są również z wolnego naboru. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 11.00 do 18.00. Planowane są również cykliczne wyjazdy plenerowe 1-2 dniowe w dni wolne od zajęć szkolnych (raz na kwartał), w świetlicy podejmowane są następujące zadania: korepetycje i praca własna, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty muzyczno- taneczne, indywidualna praca z dzieckiem, praca z rodzicami, zajęcia komputerowe.

Świetlica socjoterapeutyczna jest współfinansowana przez Gminę Miejską w Świdnicy.

Dzięki temu opieką objętych jest 30 dzieci.

 

Świetlica Środowiskowa dla Dzieci Dzierżoniów

ul. Kilińskiego 8

58-200 Dzierżoniów

 

Świetlica Środowiskowa „CARITAS”, w Dzierżoniowie, przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, nieprzystosowanych społecznie, zachowujących się kłopotliwie, opóźnionych w nauce z powodów społecznych. Świetlica swoją działalnością obejmuje teren miasta Dzierżoniów.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00; soboty od 12:00 do 16:00. W okresie wakacji i ferii szkolnych godziny pracy Świetlicy mogą ulec zmianie, zgodnie z potrzebami podopiecznych. W czasie wakacji świetlica ma przerwę w miesiącu lipcu.

W przypadku organizowania imprez kulturalno – oświatowych godziny otwarcia Świetlicy

przedłuża się w zależności od potrzeb.

Do Świetlicy uczęszczać mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 13 lat.

Przyjęcie wychowanka do Świetlicy odbywa się w oparciu o następujące dokumenty:

  •   pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka,
  •   wywiad środowiskowy
  •   zakwalifikowanie przez Komisję Caritas.

Pobyt w Świetlicy ustalony jest na czas potrzebny do wyeliminowania zachowań problemowych dziecka, jego nieprzystosowania społecznego.

Dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlicy nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia dla siebie lub innych wychowanków i pracowników Świetlicy.

Świetlica zapewnia następujące świadczenia:

  •   pomoc dydaktyczna,
  •   możliwość odrabiania zadań domowych i nauki,,
  •   opieka wychowawcza,
  •   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień indywidualnych,
  •   pomoc socjalna i dożywianie,
  •   współpraca z rodzinami wychowanków,
  • współpraca   ze  szkołą,  pedagogiem   szkolnym,   kuratelą  i  organizacjami społecznymi.

Korzystanie ze świadczeń Świetlicy jest nieodpłatne.

Świetlica socjoterapeutyczna jest współfinansowana przez
Gminę Miejską w Dzierżoniowie

Dzięki temu opieką objętych jest 30 dzieci.