Menu Zamknij

Aktualne zadania i programy Caritas

Caritas Diecezji Świdnickiej od samego początku wspiera finansowo i materialnie ofiary klęsk żywiołowych (powodzie) i wypadków losowych (pożary).

Opiekuje się także piętnaściorgiem dzieci wspieranych ramach programu „Skrzydła”.

Bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, m.in. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”,  „Jałmużna wielkopostna”, „Tornister pełen uśmiechów”, „Wakacyjna akcja Polonia”, „Wielkanocne Dzieło Caritas”.

Ksiądz Dyrektor Caritas i pracownicy Caritas podjęli inicjatywę pomocy rodzinom syryjskim w ramach programu Rodzina Rodzinie. Przekazuję wsparcie rodzinie syryjskiej z własnych środków.

Caritas Diecezji Świdnickiej od początku istnienia organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Od 2005 r. nawiązał współpracę z Caritas Diecezji Witebskiej, Mińskiej na Białorusi i licznych miejscowości z Ukrainy. Owocem tego są coroczne wakacyjne spotkania dzieci i młodzieży z kresów z rówieśnikami z Polski.

Kolejnym  projektem Caritas Diecezji Świdnickiej jest utworzenie i prowadzenie dwóch Okien Życia w Kłodzku i Świdnicy –Caritas chce w ten sposób stanąć w obronie zagrożonego życia bezbronnych nowonarodzonych dzieci.

Caritas Diecezji Świdnickiej jest w trakcie tworzenia Domu Samotnej Matki Promyk w Pieszycach dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020 r. Otwarcie ośrodka nastąpi w maju 2019 r. Projekt ten jest wyrazem troski o matki i dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej.

Ostatnie lata to także zabieganie o fundusze na rzecz Domu Opieki nad Osobami Starszymi  „Poranek” w Zagórzu Śląskim.  Caritas po wielu latach uzyskał środki z funduszu Unii Europejskiej i jest w trakcie realizacji zadania. Otwarcie Domu dla osób starszych przewidujemy w grudniu 2019 r.

Caritas pozyskał dalsze środki w ramach rewitalizacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne przy Centrum Charytatywnym Caritas Diecezji Świdnickiej w ramach którego zostanie przebudowane wejście do kościoła Caritas z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z oświetleniem i monitoringiem.

W Caritas jest jeszcze wiele do zrobienia i mamy wiele innych planów. Ważną choć domagającą się zdynamizowania dzielnością jest wspieranie i formacja dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które są adresowane do dorosłych członków Kościoła odczuwających pragnienie konkretnego zaangażowania na rzecz potrzebujących Szkolnych Kół Caritas będących propozycją dla dzieci i młodzieży i narzędziem w ich formacji ludzkiej i duchowej.

Wszystkie te inicjatywy, dzieła i akcje są podyktowane troską o dobro Kościoła i Ojczyzny. W dobie laicyzacji społeczeństwa, okazuje się, że bardzo mocnym znakiem prawdy głoszonej przez Kościół jest waśnie pomoc potrzebującym, Jest to bowiem znak bardzo czytelny i jednoznaczny także dla ludzi, którzy odrzucają Boga, są na Niego obojętni albo wręcz wrogo nastawieni.

Po piętnastu  latach działalności Caritas Diecezji Świdnickiej można mieć pewność, że zadania postawione przed laty przed tą instytucją zostały odważnie podjęte i są realizowane, mimo trudności zarówno na początku istnienia jak i w kolejnych latach prowadzenia działalności charytatywnej.

Wielkim wsparciem dla nas jest opieka patronki Caritas Diecezji Świdnickiej św. Faustyny i św. Michała Archanioła których szczególnie czcimy i przyzywamy ich opieki podczas poświęconym im cotygodniowym nabożeństwom w kościele św. Krzyża w  Świdnicy.

Skip to content