Menu Zamknij

Charyzmat Caritas

Caritas służy pomocą Kościołowi w wypełnianiu chrześcijańskiego miłosierdzia  w Diecezji Świdnickiej.

Caritas jest kościelną osobą prawną, uznaną przez Rzeczpospolitą Polską, i działa w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz na podstawie Statutu.

Celem Caritas jest działalność miłosierdzia realizowana w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka oraz działalność pożytku publicznego w sferze zadań określonych w Statucie, w tym działalność charytatywna i humanitarna pełniona w duchu poszanowania osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Caritas zobowiązana jest w swojej działalności kierować się zasadami katolickimi i nie może przyjmować zobowiązań, które w jakiejś mierze mogłyby warunkować przestrzeganie wspomnianych zasad.

Caritas nie powinna być finansowana przez organizacje lub instytucje, których cele są sprzeczne z nauką Kościoła.

Caritas nie powinna przyjmować ofiar przeznaczonych na finansowanie inicjatyw, które co do celów i sposobów w ich osiąganiu nie byłyby zgodne z nauką Kościoła.

Dla realizacji celów i zadań sobie właściwych, Caritas współdziała w szczególności z następującymi podmiotami: parafiami, parafialnymi zespołami Caritas, szkolnymi kołami Caritas, woluntariuszami; Caritas diecezjalnymi i Caritas Polska, zwłaszcza w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz realizacji uchwał podjętych przez Zgromadzenie Dyrektorów Caritas diecezjalnych; organami administracji publicznej w kraju i z funduszami państwowymi, w tym dostępnymi w ramach Unii Europejskiej; organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz ze świeckimi organizacjami charytatywnymi, z zachowaniem własnej tożsamości; osobami i instytucjami, także zagranicznymi i międzynarodowymi.

Skip to content