Menu Zamknij

Dom Samotnej Matki „Promyk”

Obiekt jest w stanie pomieścić do 15 kobiet z dziećmi w zależności od wielkości pokoju.

Do dyspozycji na terenie obiektu jest:
– ogród
– jadalnia z salą telewizyjną
– kaplica
– pralnia
– świetlica

KierownikRenata Zborowska
Kontakt:
tel: +48 571 396 664
e-mail: 

Lokalizacja:
ul. Nadbrzeżna 4, 58-250 Pieszyce

Reportaż z dnia Poświęcenia obiektu.

Dziękujemy za Pomoc

Dziękujemy za pomoc Pani Dyrektor Małgorzacie Pielach i Pani Katechetce Alinie Barć ze Szkoły Podstawowej …
Read More

#BANK DOBRYCH SERC DOM SAMOTNEJ MATKI PROMYK CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ W PIESZYCACH

Dzięki dofinansowaniu projektu „#BANK DOBRYCH SERC DOM SAMOTNEJ MATKI PROMYK CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ W PIESZYCACH” …
Read More

REGULAMIN DOMU SAMOTNEJ MATKI „PROMYK" w PIESZYCACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dom Samotnej Matki Promyk” w Pieszycach zwany dalej ..Domem” jest jednostką organizacyjną – Caritas Diecezji Świdnickiej.
Dom ma swoją siedzibę w Pieszycach przy ul. Nadbrzeżnej 4, 58-250 Pieszyce Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt kobietom w ciąży
i matkom z małoletnimi dziećmi do lat 5.
2. Podstawy prawne funkcjonowania Domu Samotnej Matki,,Promyk” regulują: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1347). Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005r. Nr 43, poz.418).
3. Dom prowadzony jest przez Kierownika, zatrudnionego przez Fundację Caritas Diecezji Świdnickiej. Kierownik placówki odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie domu oraz pracę personelu, którego jest zwierzchnikiem służbowym.
do 8n
4. Pobyt kobiet w Domu wraz z dziećmi obejmuje okres 12 miesięcy – zgodnie z w/w rozporządzeniem. W sytuacjach wyjątkowych kobiety mogą przebywać w Domu dłużej. Decyzja o wydłużeniu czasu pobytu w Domu należy do Kierownika placówki.
5. Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.
6. Ośrodek kompletuje dokumenty w terminie 14 dni i przekazuje je do starosty najbliższego powiatu, w którym znajduje się taki Dom, a następnie starosta wydaje decyzję o skierowaniu do Domu.
7. W Domu Samotnej Matki „Promyk” pomoc udzielana jest zgodnie z obowiązującymi wskazaniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego, poprzez współdziałanie osób w ramach wyznaczonych kontraktem socjalnym.
8. Osoba przebywająca w domu nie ponosi kosztów utrzymania za siebie i dziecko (dzieci). Koszty pokrywa Fundacja Caritas Diecezji Świdnickiej oraz częściowo, właściwy dla wcześniejszego miejsca zamieszkania osoby, przybywającej do Domu Samotnej Matki „Promyk” – ośrodek pomocy społecznej, do końca każdego miesiąca pobytu.
9. Mieszkanki domu, pozostające w stosunku pracy, ponoszą częściowe koszty utrzymania za siebie i dziecko (dzieci) ze środków własnych. Opłaty należy dokonać z końcem każdego miesiąca zamieszkiwania w domu.
10. Dzieci matek pracujących, w czasie wykonywania pracy zawodowej przez matkę, przebywają pod opieką przedszkola znajdującego się najbliżej Domu. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ponosi matka.
11. Podstawowe usługi świadczone przez Dom Samotnej Matki,,Promyk” obejmują:
a) w zakresie interwencyjnym:
zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym,
– zapewnienie miejsca zamieszkania i prawidłowych warunków bytowania dla małoletnich dzieci i ich matek, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej,
osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
– izolowanie
– zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkankom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, – zapobieganie
sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej,
– zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;
b) w zakresie potrzeb bytowych:
– zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu,
– zakwaterowanie w oddzielnych pokojach wraz z dzieckiem (dziećmi),
– dostęp do kuchni, łazienki, jadalni – świetlicy, dostęp do komputera, Internetu, pralni, suszarni;
c) w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:
– pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
– umożliwienie korzystania z zajęć terapeutycznych, psychologicznych i pedagogicznych,
– w miarę możliwości udostępnienie środków higieny osobistej, środków czystości.
12. Standard podstawowych usług świadczonych przez Dom zapewnia:
a) podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkankami i personelem,
b) tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery, c) uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkanek i ich dzieci,
d) stwarzanie warunków do rozwoju osobowego,
e) poszanowanie sfery prywatności mieszkanek,
f) opracowanie i realizację kontraktów socjalnych, które mają na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach.
13. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Samotnej Matki,,Promyk” powinna: a) skontaktować się osobiście (przynajmniej telefonicznie) z Kierownikiem Domu;
b) przed planowanym przyjęciem dostarczyć: rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, pisemne aktualne opinie: pedagoga, psychologa i wychowawcy (dotyczy osób z placówek opiekuńczo- wychowawczych lub resocjalizacyjnych);
c) posiadać w dniu przyjęcia następujące dokumenty: dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, książeczkę zdrowia dziecka bądź kartę ciąży. 14. Kierownik Domu ma prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do zmiany powyższych wymagań. 15. Od decyzji Kierownika Domu przysługuje mieszkance prawo pisemnego odwołania (w ciągu 7 dni) do Dyrektora Caritas.
II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W DOMU SAMOTNEJ MATKI PROMYK” W PIESZYCACH
1. Dom Samotnej Matki,,Promyk” w Pieszycach udziela w ramach swoich możliwości pomocy kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi do lat 5.
2. Kierownik Domu odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie placówki
i pracę personelu, którego jest zwierzchnikiem.
3. Osoba przyjmowana do Domu zostaje zakwaterowana w oddzielnym pokoju.
4. Biorąc pod uwagę dobro mieszkanek i całego Domu – Kierownik po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy może zadecydować o przeniesieniu mieszkanki do innego pokoju.
5. Umeblowanie pokoi jest stałe. Ewentualne zmiany należy ustalać z Kierownikiem.
6. Dzieci przebywają z matkami w jednym pomieszczeniu.
7. Za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (dzieci) całkowitą odpowiedzialność ponosi matka dziecka. Z ważnych powodów matka może powierzyć opiekę nad dzieckiem innej osobie, która wyrazi na to zgodę. Osoba ta ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w czasie sprawowania nad nim opieki.
8. Termin wyprowadzenia się ustala się wspólnie z Kierownikiem Domu przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Przed opuszczeniem Domu, mieszkanka oddaje rzeczy, które są własnością Domu z,,Karty Obiegowej” oraz reguluje wszystkie zobowiązania z kierownikiem i pozostałymi mieszkankami.
9. W ciągu miesiąca od daty wyprowadzki mieszkanka powinna odebrać rzeczy pozostawione w Domu.
10. Mieszkanka wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów statystycznych Domu Samotnej Matki,,Promyk” w Pieszycach.(załącznik nr 2)
11. Zasady postępowania mieszkańców Domu w sytuacjach kryzysowych – zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
III. PRAWA MIESZKANEK DOMU
1.Z chwilą przyjęcia do Domu nowo przybyła osoba staje się równoprawną mieszkanką i jest traktowana na równi z innymi.
2. W okresie pobytu w Domu mieszkanka ma prawo do: utrzymywania kontaktów z rodziną i znajomymi, kontynuowania nauki, podwyższania kwalifikacji zawodowych, podjęcia pracy, podjęcia terapii, korzystania z opieki zdrowotnej.
3. Mieszkanka ma prawo do zawarcia kontraktu socjalnego w ciągu miesiąca od daty przybycia do
Domu.
4. Mieszkanki mają prawo w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przyjmować gości w godzinach od 9:00 do 20:00 po uzgodnieniu tego z Kierownikiem Domu.
5. Każda z mieszkanek ma prawo oddać swoje pieniądze i rzeczy wartościowe do depozytu Kierownikowi Domu.
6. Mieszkanki mają prawo do korzystania z pomocy wolontariuszy po uzgodnieniu tego z koordynatorem wolontariatu. Mieszkanki informują wolontariuszy o sposobach zajmowania się dziećmi, przekazują im wszystkie konieczne rzeczy.
7. Mieszkanki mogą korzystać z telewizora i Internetu.
8. Mieszkanki mają możliwość uczestniczyć na terenie Domu we wspólnej modlitwie, moga przystępować do sakramentów świętych i korzystać z domowej kaplicy.
9. Mieszkanka ma prawo do dłuższego wyjścia lub wyjazdu z Domu po jego uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem. Powrót do Domu musi nastąpić w ustalonym dniu, nie później niż do godziny 20:00.
10. Każda mieszkanka ma prawo do indywidualnych rozmów z kierownikiem oraz pracownikami Domu.
11. Mieszkanki mogą organizować na terenie Domu bezalkoholowe przyjęcia z okazji urodzin, imienin, chrzcin itp. za zgodą kierownika Domu.
12. W okresie trwania stanu epidemii, ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, mieszkanki Domu obowiązuje zakaz zapraszania i wpuszczania do Domu, osób z zewnątrz.
IV. OBOWIĄZKI MIESZKANEK DOMU
1. Osoba nowo przyjęta winna podporządkować się aktualnym zasadom i obowiązującym zwyczajom.
2. Każda mieszkanka ma obowiązek wywiązywać się z ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym. 3. Każda mieszkanka ma obowiązek podjęcia dyżurów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu.
4. Mieszkanka ma obowiązek dokładnego wykonywania poleceń osób odpowiedzialnych za Dom. 5. Mieszkanka ma obowiązek wykazywania troski i dbałości o rzeczy wspólnego użytku, higienę osobistą i porządek w Domu (w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych oraz na całym terenie placówki i w jej otoczeniu).
6. Mieszkanki obowiązuje przestrzeganie porządku dnia, a w szczególności czasu posiłków i ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.
7. Mieszkanki mają zakaz wchodzenia do innych pokoi podczas nieobecności ich mieszkańców. 8. Mieszkanki mają obowiązek uczestniczenia we wspólnych zebraniach.
9. Mieszkanka ma obowiązek niezwłocznego informowania personelu o zauważonych usterkach technicznych i zaistniałych awariach.
10. Osoba przebywająca w Domu zobowiązana jest do kulturalnego odnoszenia się zarówno do personelu, współlokatorek, dzieci, jak i wolontariuszy oraz przychodzących gości.
11. Każda nowo przyjęta osoba ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu DSM oraz podpisać oświadczenie o jego całkowitym respektowaniu.
V. PODSTAWY DO WYDALENIA Z DOMU
Podstawą do wydalenia z Domu jest:
1. Spożywanie alkoholu, przebywanie pod wpływem alkoholu, posiadanie oraz wnoszenie alkoholu na teren Domu.
2. Przyjmowanie, posiadanie lub używanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych. 3. Palenie papierosów na terenie Domu.
4. Przyjmowanie potajemnie osób niepożądanych na terenie Domu.
4. Przywłaszczenie rzeczy będących wspólną lub osobistą własnością mieszkańców.
5. Stosowanie jakichkolwiek form przemocy fizycznej i/lub werbalnej wobec innych osób.
6. Niszczenie wspólnego dobra, działanie na szkodę Domu.
7. Niezrealizowanie postanowień kontraktu socjalnego oraz brak aktywności
8. Świadome łamanie i nie wykonywanie obowiązków zawartych w rozdziale IV Regulaminu.


Skip to content