Menu Zamknij

Świetlice

„Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie;
do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19,14)

 

Świetlica Socjoterateutyczna dla dzieci Świdnica

Adres: ul.Westerplatte 4-6, 58-100 Świdnica

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Świdnickiej działa od lipca 2001 roku. Siedziba pierwotnie znajdowała się przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli na ulicy Wałbrzyskiej 41a. Obecnie świetlica działa w Centrum Harytatywnym Caritas Diecezji Świdnickiej  im. Hugo Simona przu ul. Westerplatte 4-6. Na świetlicę uczęszcza 30 dzieci. Dwa razy w tygodniu odbywają się  zajęcia socjoterapeutyczne. Celem podejmowanych działań w świetlicy jest zmniejszanie i eliminacja niekorzystnych zachowań społecznych i kulturowych wśród dzieci i młodzieży (wczesna profilaktyka) oraz wychowanie prowadzące do usamodzielnienia poprzez: twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, edukacje, wypracowanie pozytywnych wzorców zachowań, zmniejszenie przestępczości, zwiększenie współpracy w rodzinie (integracja rodziny) promocję zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności współpracy dzieci i młodzieży z dorosłymi. Projekt adresowany jest do dzieci, którym brak właściwej opieki: z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, niepełnych, zaniedbanych emocjonalnie. W miarę wolnych miejsc także dzieci rodziców pracujących na zmiany, którzy nie SA w stanie zapewnić im opieki w godzinach popołudniowych. Do świetlicy dzieci kierowane są w stanie przez pedagogów szkolnych, MOPS, parafie i kuratorów sądowych. Przyjmowane są również z wolnego naboru. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 11.00 do 18.00. Planowane są również cykliczne wyjazdy plenerowe 1-2 dniowe w dni wolne od zajęć szkolnych (raz na kwartał), w świetlicy podejmowane są następujące zadania: korepetycje i praca własna, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty muzyczno- taneczne, indywidualna praca z dzieckiem, praca z rodzicami, zajęcia komputerowe.

Placówka wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży jest współfinansowana ze środków, otrzymanych w ramach dotacji  z Gminy Miasta Świdnica.  Gmina Świdnica współfinansuje pobyt 30 dzieci, a pozostałe są finansowane ze środków własnych Caritas Świdnica.

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00

Kadra:

Danuta Jarosz – wychowawca, pedagog

Renata Janas – wychowawca, pedagog

e-mail: rjanas@caritas.pl

 Do Świetlicy uczęszczać mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 13 lat.

Przyjęcie wychowanka do Świetlicy odbywa się w oparciu o następujące dokumenty:

  •   pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka,
  •   wywiad środowiskowy
  •   zakwalifikowanie przez Komisję Caritas.

Pobyt w Świetlicy ustalony jest na czas potrzebny do wyeliminowania zachowań problemowych dziecka, jego nieprzystosowania społecznego.

Dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlicy nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia dla siebie lub innych wychowanków i pracowników Świetlicy.

Świetlica zapewnia następujące świadczenia:

  •   pomoc dydaktyczna,
  •   możliwość odrabiania zadań domowych i nauki,,
  •   opieka wychowawcza,
  •   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień indywidualnych,
  •   pomoc socjalna i dożywianie,
  •   współpraca z rodzinami wychowanków,
  • współpraca   ze  szkołą,  pedagogiem   szkolnym,   kuratelą  i  organizacjami społecznymi.

Korzystanie ze świadczeń Świetlicy jest nieodpłatne.

Skip to content